Regional linjetrafik

Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) tillhandahåller linjelagd kollektivtrafik i respektive län, efter beslut om allmän trafikplikt. Olika kommersiella operatörer erbjuder sina tjänster efter anmälan till RKM, och till Samtrafiken i Sverige AB vad gäller hållplatser och tidtabeller.

Uppgifter om resande och utbud, och med vilken ekonomi den subventionerade verksamheten bedrivs, redovisas i statistikbladet och i elektroniska tabeller.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningens syfte är att belysa utvecklingen av både den samhällssubventionerade och den kommersiella regionala linjelagda kollektivtrafiken i riket: vilken service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas av medborgarna, samt för den subventionerade trafiken till vilka kostnader. För den subventionerade trafiken redovisas uppgifterna per län.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Regional linjetrafik 2018
Regional linjetrafik 2017
Regional linjetrafik 2016
Lokal och regional kollektivtrafik 2015
Lokal och regional kollektivtrafik 2014
Lokal och regional kollektivtrafik 2013
Lokal och regional kollektivtrafik 2012
Lokal och regional kollektivtrafik 2011
Lokal och regional kollektivtrafik 2010
Lokal och regional kollektivtrafik 2009

Undersökningens omfattning

För den samhällssubventionerade trafiken tillfrågas RKM i samtliga län en gång om året om utbud, resande och ekonomi,  indelat efter trafikeringsform. Undersökningen har genomförts sedan mitten av 1980-talet i regi av trafikhuvudmännens branschorganisation (SLTF, numera Svensk Kollektivtrafik). Åren 2004–2009 gjordes undersökningen av SIKA.

Dessutom tillfrågas operatörer med kommersiell trafik i egen regi om regionalt utbud och resande på väg och vatten. Uppgifter om regionalt kommersiellt resande på järnväg samordnas med undersökningen Bantrafik.

Publicering

Uppgifterna publiceras årligen i form av tabeller och ett statistikblad, som finns tillgängligt i elektroniskt format på webbplatsen i juni. Dessutom publiceras en separat dokumentation i form av en kvalitetsdeklaration.


Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...