Flygplansmotor

Trafikanalys gör en konsekvensutredning av en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst enligt riksdagens tillkännagivande till regeringen (bet. 2012/13:TU18, rskr. 2012/13:259).

Redovisningen görs för luftfarten som helhet och för delmarknaden lokal flygtrafiktjänst och de aktörer som verkar på denna. Analysen är huvudsakligt inriktad på luftfarten som helhet och på hur möjligheterna att uppfylla de transportpolitiska målen påverkas.

Under analysarbetet förs en löpande dialog med Transportstyrelsen, Trafikverket och Luftfartsverket.

Redovisning har skett till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 januari 2014.