Stad i vinterskrud

I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser eftersom fler människor drabbas av dem i staden än på landsbygden, trängseln är större och säkerhetsriskerna ökar på grund av fler oskyddade trafikanter.

Läs hela rapporten här

PM 2016:5
Publicerad:  30 mars 2016

Utöver detta är det transporternas negativa klimatpåverkan som behöver minskas. Det finns således många anledningar till att försöka få de urbana transporterna till att bli mer samhällsekonomiskt effektiva.

Urbana godstransporter har olika karaktär och varierar med verksamhet, geografi, samt fordon och det är en mycket heterogen marknad. I staden finns även många olika intressenter med olika mål som påverkar den urbana distributionen. Mellan intressenterna kan det finnas målkonflikter. På en övergripande samhällsnivå är de transportpolitiska målen vägledande även för politik med bäring på citylogistik. Detta innebär ur ett hänsynsmålsperspektiv att transportsektorns fossilberoende ska minska, utsläppen av växthusgaser ska minska, luften ska bli renare samtidigt som att skador och hälsorisker ska minimeras. Ur ett funktionsmålsperspektiv ska transporterna öka tillgängligheten till exempel genom att minska trängsel. Transporterna ska vara såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiskt lönsamma. Godstransporterna ska bidra till tillväxten.

Läs mer här