Godståg i trafik

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de transportpolitiska målen. Det innebär bland annat ett behov av att kunna bedöma huruvida tillgängligheten och kvaliteten för näringslivets transporter har förbättrats över tid så att den internationella konkurrenskraften stärkts. För att förbättra möjligheten till sådan uppföljning presenteras och diskuteras i denna pilotstudie ett antal möjliga tillgänglighetsmått att använda, med fokus på tillgänglighet till terminaler i Västra Götalands län.

Efterfrågan på godstransporter är att betrakta som härledd. Det innebär att efterfrågan styrs av behov att förflytta gods, vilket i förlängningen är ett resultat av hur befolkningen och näringslivet är rumsligt organiserat. Förändringar över tid i efterfrågan kan förklaras av hur ekonomin utvecklas, exempelvis från en resursintensiv ekonomi baserad på jordbruk och tillverkningsindustri till en mer serviceorienterad ekonomi. Ytterligare en viktig faktor är hur stor andel av befolkningen som bor i städer. Då allt fler människor bor, arbetar och konsumerar i urbana områden ökar efterfrågan på godstransporter där. Det innebär att volymen terminalhanterat gods ökar, ofta i mycket stora terminaler lokaliserade i eller omkring större städer.

Läs mer här