Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Tåg i snö

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014 (R 2016:9) som är en av flera underlagsrapporter till detta kunskapsunderlag.

PM 2016:3 Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning, syftar till att beskriva huvudsakliga godsflöden av varugruppsindelat gods i Sverige samt gränsöverskridande transporter avseende åren 2012 till 2014. Nio utvalda varugruppers fördelning över respektive trafikslag beskrivs. De varugrupper som valts ut kan tänkas ha särskild betydelse för diskussioner kring potentialen för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och/eller järnväg.

Beskrivningen görs med befintlig statistik och bearbetat grundmaterial från den statistik som Trafikanalys förfogar över. I sjöfartsstatistiken redovisas sjötransporter på inre vattenvägar för första gången. Statistiken framställs för de olika trafikslagen på olika sätt och omfattar olika saker, vilket gör att redovisningen i denna PM framställs på olika sätt för respektive trafikslag.

Denna PM är omfattande med mycket beskrivningar och statistikuppgifter och kan därför med fördel ses mer som uppslagsverk än som riktade analyser.

Läs mer här