Händer på lastbilsratt

Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om transporter av gods. Syftet är att ge regeringen ett adekvat underlag inför kommande proposition, för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska ramar för kommande planperiod 2018–2029, men även inför kommande arbete med de gränsöverskridande samverkansprojekt som pågår på Europeisk nivå.

I rapporten beskrivs ett antal faktorer och megatrender som kan komma att påverka omfattningen av godstransporter i framtiden. Trenden beskrivs i generella alternativt globala termer och diskuteras sen för svenska förhållanden där det bedöms finnas särskilda förhållanden som påverkar. Sverige är en liten ekonomi som är beroende av sin omvärld.

Globala trender och utvecklingen på världsmarknaden får effekter för Sverige. Utveckling av ny teknik och kunskap är generellt sett global. Oavsett var en teknik utvecklas är den tillgänglig världen över och Sverige brukar anses vara ett teknikvänligt land som snabbt tar till sig nya tekniker.

Läs mer här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.