Flygplats

Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra underlag inför regeringens arbete med en svensk flygstrategi.

Underlaget blir omfattande och kommer att bestå av information, statistik fakta- och nulägesbeskrivningar. Hänsyn tas till bedömningar och scenarier kring en framtida utveckling inom övriga trafikslag som till exempel en utbyggnad av höghastighetsjärnväg.

Övergripande fokus ska vara flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Följande frågor kommer att besvaras:

  • Flygbranschen och marknaden. Vilka är de viktigaste aktörerna, hur har utvecklingen sett ut och vilka trender och utmaningar finns på marknaden framöver? Hur har konkurrensen på flygmarknaden utvecklats?
  • De svenska flygplatserna. Hur ser tillgängligheten till de nationella och regionala flygplatserna ut och vilken roll spelar dessa flygplatser för möjligheten till tillväxt och utveckling i hela landet? Vilken ekonomisk potential och ekonomiska utmaningar finns och vilka framtidsfrågor är avgörande?
  • Inrikes- och utrikes trafikutveckling historiskt samt prognoser fram till år 2040 för olika marknadssegment.
  • En omvärldsanalys av utvecklingen och trender inom EU och globalt avseende t.ex. policy, sociala villkor, teknikutveckling och efterfrågan.

Trafikanalys kommer att samråda med andra myndigheter och aktörer, bland annat Trafikverket och Naturvårdsverket.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 mars 2016.

Läs mer om regeringens arbete med en svensk flygstrategi här.