Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning

Lätt lastbil

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen inom olika trafikslag och i olika regioner i Sverige. Uppdraget innefattar också att lämna förslag till hur statistiken och kunskapsuppbyggnaden inom området kan utvecklas.

Läs/ladda ner publikation

Antalet lätta lastbilar registrerade i Sverige har ökat kraftigt på senare år och närmar sig nu en halv miljon fordon, vars körsträckor också ökar. Däremot saknas systematiskt insamlad kunskap om vad dessa fordon används till och deras roll i landets godstransporter.

I denna rapport presenterar Trafikanalys resultaten från en pilotundersökning kring användningen av lätta lastbilar. Syftet är att öka kunskapen om vad lätta lastbilar transporterar och hur långt de kör. Pilotundersökningen är utformad för att ge underlag till utformningen av en kommande fullskaleundersökning, men ger i sig själv en första inblick i hur dessa fordon används. Rapporten utgör därmed den för tillfället mest detaljerade beskrivningen av de lätta lastbilarnas transporter i Sverige.

En enkätbaserad urvalsundersökning riktades till ägarna av 600 svenskregistrerade lätta lastbilar. Deltagandet i undersökningen var frivilligt men gav ändå nästan 60 procents svarsfrekvens.

Läs mer här om uppdraget