Två lastbilar på väg

Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och reduktion av växthusgasutsläpp i Sveriges system för godstransporter år 2030.

Utvecklandet av nya tekniker i transportsystemet är centralt för att minska de negativa effekterna av fossila utsläpp, trängsel i städerna samt ineffektivitet i transportsystemet. För att nå det övergripande målet med ett fossilfritt transportsystem måste nya tekniker släppas fram.

Resultatet av denna rapport visar att det finns flera nya tekniker som har god potential, är implementerade år 2030 och som förbättrar transportmöjligheterna och minskar skadliga utsläpp. Men majoriteten av de nya teknikerna, med undantag för ITS, kommer att behöva stöttning från en samordnad användning av styrmedel, exempelvis drivmedelsskatter eller vägavgifter som styr mot lägre utsläpp och även specifika stöd till vissa typer av infrastruktur och fordon.


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...