Hand och kartbok

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underlag för planering och beslut om transportsystemets utformning och användning behövs goda statistiska underlag.

Samtidigt får inte statistikproduktionen bli alltför resurskrävande, men istället till så stor del som möjligt baseras på befintliga underlag.

Syftet med denna metodrapport är att undersöka möjligheterna att utifrån registerdata om lastbilstransporter samt tillgänglig statistik för övriga trafikslag sammanställa statistik om flöden av rundvirke och övrig skogsråvara i Sverige ur ett trafikslagsövergripande perspektiv. I rapporten presenteras metoderna för att kartlägga flöden av rundvirke och annan skogsråvara. Målet är att kunna använda det bearbetade underlaget i den officiella statistiken om varuflöden.