Händer på lastbilsratt

Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Skogsindustrin är en av de mest transportintensiva branscherna och är beroende av en fungerande råvaruförsörjning. Rundvirke utgör näst efter jord, sten, sand och grus den största enskilda varugruppen som transporteras på svenska lastbilar i inrikes trafik.

PM 2015:16 Skogens transporter - en trafikslagsövergripande kartläggning kartlägger och analyserar flöden av rundvirke och annan skogsråvara, från avverkningsplatsen till mottagande industrier, utifrån registerdata samt befintlig statistik. I rapporten presenteras de viktigaste resultaten.

Läs mer här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Överträdelser i november inom transport och rörlighet

Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...