Händer på lastbilsratt

Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Skogsindustrin är en av de mest transportintensiva branscherna och är beroende av en fungerande råvaruförsörjning. Rundvirke utgör näst efter jord, sten, sand och grus den största enskilda varugruppen som transporteras på svenska lastbilar i inrikes trafik.

PM 2015:16 Skogens transporter - en trafikslagsövergripande kartläggning kartlägger och analyserar flöden av rundvirke och annan skogsråvara, från avverkningsplatsen till mottagande industrier, utifrån registerdata samt befintlig statistik. I rapporten presenteras de viktigaste resultaten.

Läs mer här