Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning

Två lastbilar på väg

Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättningarna för transporter av gods inom Sverige samt till och från andra länder.

Huvudfokus i uppdraget är att kartlägga och analysera hur olika aktörer upplever dagens förutsättningar för transporter av gods. Specifikt avses eventuella brister och flaskhalsar samt hur de identifierade flaskhalsarna skulle kunna elimineras/avhjälpas.

Inledningsvis genomfördes en intressentanalys i syfte att identifiera relevanta aktörer som intervjuobjekt. Målet var att identifiera aktörer som har stor betydelse ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv, och som har koppling till betydande godsflöden på svenska vägar och järnvägar samt via sjöfarten. För att skapa goda möjligheter för intressenterna att framföra sina synpunkter på godstransportsystemet har semistrukturerade intervjuer valts och intervjumanus togs fram utifrån denna förutsättning.