Ett stort och viktigt uppdrag för klimatet

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Planen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits, vilket innebär att nästa tidpunkt för en ny handlingsplan är under 2023.

För att kunna beskriva vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen har regeringen beslutat om tre särskilda uppdrag. Ett av dessa uppdrag, som handlar om att ta fram underlag om transportområdet, har gått till Trafikanalys. Uppdraget ska genomföras med bistånd från fem andra myndigheter.

Sedan i mars har vi därför varit fullt sysselsatta med att formera och arbeta i ett projekt som handlar om att möta detta uppdrag. Det har handlat om att etablera en projektorganisation, etablera ett antal delprojekt, upphandla konsulter och upprätta kontakt med de s.k. syskonuppdragen (dvs. uppdrag hos andra myndigheter som kopplar till regeringens kommande handlingsplan). Under 2022 kommer arbetet att fortsätta och vi planerar bland annat för ett par hearings under februari.

Kärnan i projektet är att dels att identifiera de styrmedel som kan användas för att nå klimatmålen, dels att göra kvalificerade bedömningar av dessa styrmedels effekter. Dessa bedömningar ligger sedan till grund för en rangordning av styrmedlen. Denna rangordning är inte okomplicerad. Enligt regeringens direktiv ska de förslag som lämnas beträffande styrmedel rangordnas och motiveras utifrån deras betydelse för klimatomställningen, inklusive direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser på lång och kort sikt. Vid rangordningen bör även konsekvenser för uppfyllelsen av andra samhällsmål, såsom övriga delar i de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 2030 beskrivas och vägas in. Därtill kommer flera andra aspekter, vilka framgår av regeringens direktiv.

Det står klart att detta är ett stort och viktigt uppdrag. För vår del har det därför varit viktigt att lägga mycket energi på att skapa en effektiv projektorganisation där vi får möjlighet att ta del av så relevant och korrekt information som möjligt. Vi ser det som viktigt att på olika sätt åstadkomma en dialog med alla relevanta aktörer. Denna blogg är en av många informationskanaler och jag kommer därför att återkomma med mer information i senare skeden av projektet, men redan idag kan du läsa mer om uppdraget på vår webbplats.

//Mattias