""

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Ökningen av antalet paket har varit stadig under den senaste elvaårsperioden. Det visar den officiella statistiken för postverksamhet i Sverige som Trafikanalys publicerar.

Läs mer här

Kategorin brev, adresserade tidningar och adresserad reklam fortsätter att minska även 2016. Nedgången har pågått sedan början på 2000-talet. Förra året minskade den här typen av försändelser med en procent jämfört med 2015 och uppgick till 2,2 miljarder. 

Övrig oadresserad reklam och gruppreklam hade en liten ökning 2016. Antalet försändelser uppgick till drygt 2,6 miljarder 2016, vilket motsvarar en ökning med en procent jämfört med året innan. Antalet skickade paket uppgick till 104 miljoner.

Trafikvolym för brev, paket, oadresserad reklam åren 1995–2016, Index 1996=100

Den svenska postmarknaden bestod år 2016 av totalt 367 företag verksamma inom något av de tre delområdena postbefordran, bud- och kurirverksamhet samt tidningsdistribution. Antalet företag har därmed ökat rejält sedan 2015. Inom delområdena postbefordran samt bud- och kurirverksamhet uppvisar rörelseresultaten under 2016 positiva siffror.


Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet

I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...