""


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås en tillfällig ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som medger att flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroll delvis får täckas på annat sätt än av avgifter som tas ut av flygbolagen.

Hela yttrandet i PDF

Remissvar
Publicerad:  6 maj 2022

Bakgrunden är att flygtrafiken minskat kraftigt till följd av coronapandemin, vilket resul­terat i minskade avgiftsintäkter samtidigt som kostnaderna för säkerhetskontroller i stor utsträckning är fasta och inte kan minskas i samma takt. Vid utgången av 2021 uppgick det ackumulerade underskottet till 753 miljoner kronor. Enligt befintlig lagstiftning kan detta underskott enbart hanteras genom kraftigt höjda avgifter till flygbolagen de komm­ande åren, vilket skulle vara en svår prövning för en pressad bransch.

Trafikanalys har ingen invändning mot att införa en tillfällig ändring av lagen mot bak­grund av corona­pandemins stora påverkan på flygplatsernas och flygtrafikens ekonomiska lönsamhet. Av förslaget framkommer att med tillfällig avses perioden 1 januari 2023 till 31 januari 2023. Ur ett tillgänglighetsperspektiv vore det en risk att inte betala ut ett tillfälligt stat­ligt stöd för säkerhetskontroller då det i förlängningen riskerar att flygtrafik skulle upphöra till följd av de ökade kostnaderna.

 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...