""


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås en tillfällig ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som medger att flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroll delvis får täckas på annat sätt än av avgifter som tas ut av flygbolagen.

Bakgrunden är att flygtrafiken minskat kraftigt till följd av coronapandemin, vilket resul­terat i minskade avgiftsintäkter samtidigt som kostnaderna för säkerhetskontroller i stor utsträckning är fasta och inte kan minskas i samma takt. Vid utgången av 2021 uppgick det ackumulerade underskottet till 753 miljoner kronor. Enligt befintlig lagstiftning kan detta underskott enbart hanteras genom kraftigt höjda avgifter till flygbolagen de komm­ande åren, vilket skulle vara en svår prövning för en pressad bransch.

Trafikanalys har ingen invändning mot att införa en tillfällig ändring av lagen mot bak­grund av corona­pandemins stora påverkan på flygplatsernas och flygtrafikens ekonomiska lönsamhet. Av förslaget framkommer att med tillfällig avses perioden 1 januari 2023 till 31 januari 2023. Ur ett tillgänglighetsperspektiv vore det en risk att inte betala ut ett tillfälligt stat­ligt stöd för säkerhetskontroller då det i förlängningen riskerar att flygtrafik skulle upphöra till följd av de ökade kostnaderna.

 


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Airbus satsar på vätgasjetmotor i jakten på nollutsläppsflyg


Flygplanstillverkaren Airbus har tillkännagett planer på att testa en vätgasdriven jetmotor i mitten av decenniet för att...