""


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås en tillfällig ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som medger att flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroll delvis får täckas på annat sätt än av avgifter som tas ut av flygbolagen.

Hela yttrandet i PDF

Remissvar
Publicerad:  6 maj 2022

Bakgrunden är att flygtrafiken minskat kraftigt till följd av coronapandemin, vilket resul­terat i minskade avgiftsintäkter samtidigt som kostnaderna för säkerhetskontroller i stor utsträckning är fasta och inte kan minskas i samma takt. Vid utgången av 2021 uppgick det ackumulerade underskottet till 753 miljoner kronor. Enligt befintlig lagstiftning kan detta underskott enbart hanteras genom kraftigt höjda avgifter till flygbolagen de komm­ande åren, vilket skulle vara en svår prövning för en pressad bransch.

Trafikanalys har ingen invändning mot att införa en tillfällig ändring av lagen mot bak­grund av corona­pandemins stora påverkan på flygplatsernas och flygtrafikens ekonomiska lönsamhet. Av förslaget framkommer att med tillfällig avses perioden 1 januari 2023 till 31 januari 2023. Ur ett tillgänglighetsperspektiv vore det en risk att inte betala ut ett tillfälligt stat­ligt stöd för säkerhetskontroller då det i förlängningen riskerar att flygtrafik skulle upphöra till följd av de ökade kostnaderna.