Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie

Timmerlastbilar lastas

Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med beredskap för olyckor och för att kunna genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.

Ett betydelsefullt underlag i detta sammanhang är statistik om vilka mängder farligt gods som transporteras och vilka transportvägar som används. T.ex. skulle statistiken kunna användas för att identifiera stora stråk för flöden av farligt gods och särskilt känsliga platser där det farliga godset passerar.

Den senaste undersökningen genomfördes av Räddningsverket 2006 och föranleddes av ett regeringsuppdrag. Denna undersökning genomfördes av SCB på uppdrag av Räddningsverket. Med anledning av att kunskapsunderlagen om flöden av farligt gods behöver uppdateras har Trafikanalys genomfört en förstudie tillsammans med MSB, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket kring databehov och datatillgång.


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...