Resmönster under coronapandemins första halvår

Foto:anhbg/Mostphotos

 
Coronapandemin påverkade resandet kraftigt under det första halvåret mars–augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyttningar med 16 procent under halvåret. Den största minskningen svarade barn, ungdomar och studenter för. Resandet med kollektivtrafik halverades och förflyttningar till fots minskade med en fjärdedel. Det visar en sammanställning från Trafikanalys.

I inledningen av pandemin var nedgången ännu kraftigare, –23 procent under mars–april. Den minskningen förklaras av att en stor andel barn och ungdomar under 20 år samt äldre över 65 år ställde in sina resor. I juli–augusti hade den totala minskningen mattats av till –12 procent jämfört med 2019. Då yttrade sig minskningen främst genom ett mindre antal resor bland personer i förvärvsarbetande åldrar.

Bilresandet påverkades bara tillfälligt, genom ett mindre antal bilpassagerare i mars–april, medan det inte går att fastställa någon förändring av antalet bilresor som förare under pandemins första halvår jämfört med 2019.

Den genomsnittliga reslängden halverades också, på grund av att andelen längre resor halverades. Exempelvis har resandet med tåg minskat med 56 procent (kvartal 2), med flyg 84 procent (september), och med fartyg med 71 procent (juni; 91 procents minskning till och från Finland).

Trafikanalys sammanställning baseras i första hand på den nationella resvaneundersökningen 2019–20 (till och med augusti) och på officiell statistik om resande med tåg, flyg och sjöfart samt övernattningar (från Tillväxtverket). Sammanställningen använder även mer okonventionella datakällor från Google, Telia, kollektivtrafik-appar och resandedata från regionala kollektivtrafikmyndigheter (bearbetade av KTH).