Klimatuppdrag till Trafikanalys

Personbil på landsväg


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan. 

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att klara nettonollmålet kommer utsläppen från transportsektorn i princip att behöva vara noll senast 2045.

Därför har regeringen gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

I uppdraget ingår att:

  • analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, samt
  • identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och åtgärder med fokus på regelverk eller incitament, som syftar till att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045.

Uppdraget ska genomföras med stöd av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen och redovisas 15 september 2022.

Läs ett pressmeddelande från regeringen här.

Hela regeringsuppdraget hittar du här


Remissvar på Europeiska kommissionens (EC) förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens


Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och vill ge följande kommentarer och synpunkter, med en avgränsning...