Uppdrag om styrmedel för transportsektorn

Personbil på landsväg


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan. 

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att klara nettonollmålet kommer utsläppen från transportsektorn i princip att behöva vara noll senast 2045.

Därför har regeringen gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

I uppdraget ingår att:

  • analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, samt
  • identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och åtgärder med fokus på regelverk eller incitament, som syftar till att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045.

För att genomföra uppdraget har Trafikanalys tillsatt en huvudprojektledning och bildat ett antal delprojekt. Det finns också en huvudhandläggare hos respektive myndighet som ska bistå Trafikanalys i uppdraget. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Huvudprojektledare: Pia Sundbergh
Biträdande huvudprojektledare: Lennart Thörn

Delprojekt

Huvudhandläggare

Uppdraget ska redovisas 15 september 2022.

Läs ett pressmeddelande om uppdraget från regeringen.

Hela regeringsuppdraget hittar du här


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...