""

Trafikanalys har nu färdigställt det underlag med analyser och förslag till styrmedel som ska leda till transportsektorns klimatomställning. Arbetet går nu ut på remiss och blir ett underlag för regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.

- Det har varit ett stort och viktigt uppdrag för oss. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp och därför är omställningen av så stor vikt, säger Pia Sundbergh, projektledare.

Ett uppdrag för omställning av transportsektorn

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Underlaget som nu har tagits fram har sikte på den kommande handlingsplanen för åren 2023–2026.

Uppdraget har genomförts med bistånd från Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Boverket. Vi har också samarbetat med Länsstyrelsen i Uppsala och Tillväxtanalys som har motsvarande uppdrag men avseende regional och lokal klimatomställning respektive näringslivets klimatomställning.

Förslag med sikte på klimatmålen

Syftet med arbetet har varit att lämna förslag och underlag för att de nationella och globala klimatmålen ska kunna nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Uppdraget har bland annat inneburit att föreslå styrmedel som bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045. I uppdragets huvudrapport redovisas 23 olika förslag för detta.

Vad händer i projektet?

Den 15 september redovisades alla delar i projektet till regeringen. I samband med detta går också uppdragets huvudrapport ut på en bred remiss. Svar på remissen ska riktas till Miljödepartementet senast 15 december 2022. Här hittar du ett remissmissiv med närmare information.

Huvudrapport

Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Underlag från delprojekten i uppdraget

Det finns också flera underlag från uppdragets delprojekt som ligger till grund för uppdragets huvudrapport. 

Grönt flyg – projektledare Backa Fredrik Brandt, Trafikanalys

Klimatstyrmedel för sjöfarten – projektledare Pia Bergdahl, Trafikanalys

Energieffektiva vägfordon – projektledare Helen Lindblom, Trafikverket

Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle – projektledare Linda Ramstedt, Trafikanalys

Hållbara förnybara drivmedel och laddinfrastruktur – projektledare Angelina Björklund, Energimyndigheten

Generella klimatstyrmedel – projektledare Anders Ljungberg, Trafikanalys

Energieffektiv järnväg

Andra konsultunderlag i uppdraget

Effekter för totalförsvaret av klimatstyrmedel för transportsektorn

Studie på sjöfartsområdet - styrmedel och scenarier för sjöfartens omställning

Stödsystem för lastbilar

Parkeringsskatt

Utkast till författningsförslag

Följande utkast till författningsförslag har lämnats i uppdraget.

Hastighet i tättbebyggt område

Miljözoner

Skrotningspremie utan premiebil

Gods i stadsmiljö

Stöd till steg 1- och 2-åtgärder

Tidigare händelser i uppdraget

Den 17-18 februari 2022 genomfördes en hearing för berörda aktörer inom transportområdet i syfte att fånga upp synpunkter på arbetet så långt.

Här hittar du program och presentationer från hearingen 17-18 februari.

Den 21 september presenterades de huvudsakliga slutsatserna och resultaten ur uppdraget vid ett webbinarium.