Fartyg

Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och huvudsaklig användning. Fartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser fartygens användning ingår även inhyrda utländska handelsfartyg. Också svenska rederiers ombordanställda får sin belysning i rapporten, med avseende på yrke, medborgarskap och kön.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2016 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2015 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2014 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2013 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2012 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2011 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2010 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Fartyg 2009 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar samtliga svenskregistrerade och inhyrda handels- och specialfartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Mindre fartyg ingår i vissa tabeller och diagram.

Publicering

Svenska och utländska fartyg i svensk regi publiceras elektroniskt i pdf-format och excel-format (för egen bearbetning) i maj varje år.

I början av 2015 upptäckte Trafikanalys vissa fel i fartygsrapporterna från 2008–2013. Ett mindre antal statsskepp och båtar hade felaktigt ingått i statistiken, trots att de skulle ha uteslutits. I vissa tabellceller var överskattningen i procent stor, men totalt var det överskattningar av handelsfartyg med några enstaka (främst övriga passagerarfartyg) och av specialfartyg med några tiotal, varje år. Mot den bakgrunden innehåller rapporterna sedan 2014 fler tidsserier. De viktigaste variablerna har därmed blivit rättade för 2008–2013. Ytterligare rättelser hittar du i blocket "Rättelse" högre upp på denna sida. Dessa uppgifter ska användas istället för uppgifter som publicerats tidigare. Vi kommer inte att rätta direkt i redan publicerat material, men kan eventuellt göra fler rättelser i separata tabeller vid förfrågan.


Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan


Trafikanalys och ett antal myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för...