""

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande paketleveranstjänster. Trafikanalys vill ge följande kommentarer.

Förslaget konkretiserar hur en anmälan till PTS ska gå till för de företag som omfattas av EU-förordningen om paketleveranstjänster. En konkretisering sparar tid för både företagen och PTS, och Trafikanalys tycker förslaget är bra.

Angeläget med register över aktiva företag

Vi vill dock föreslå att anmälan sker varje år och inte endast en gång, med ändring vid behov. Eftersom företag ibland går samman, köps upp, byter namn etcetera så är det angeläget att ett register över aktiva paketföretag uppdateras årligen. Att lita på att företag som köps upp, byter namn eller upphör, ska anmäla detta till PTS, anser vi vara alltför osäkert. Det är så få uppgifter som efterfrågas att om man ordnar ett tekniskt enkelt förfarande är uppgiftslämnarbördan för en årlig anmälan minimal. PTS kan t.ex. i ett enkelt mejl fråga varje företag om någon ändring skett sedan året innan, vad gäller namn, organisationsnummer etc. och om någon ändring skett, be om en uppdaterad anmälan.

PTS förslag om att uppgifter om verksamheten och prislistor konkretiseras via PTS webbplats har vi inga synpunkter på.