Definitioner
I undersökningen ingår företag som enligt PTS (Post- och telestyrelsen) har tillstånd för postverksamhet samt företag som enligt SCB:s företagsregister är klassade inom näringsgrenarna postbefordran, bud- och kurirverksamhet eller tidningsdistribution. Sedan 2016 ingår enbart företag med med en eller fler anställda i enkätundersökningen, ekonomiska uppgifter för företag med 0 anställda imputeras. Uppgifter om trafikvolym (antal försändelser) imputeras dock inte.

Postverksamhet med tillstånd från PTS Postoperatörer som bedriver "regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning" måste enligt postlagen SFS 2010:1045 1 kap. § 2 ha tillstånd från PTS. Ett tillstånd omfattar inrikes brevbefordran i hela landet och gäller tills vidare. Någon skyldighet att bedriva verksamhet i hela riket finns dock inte. Postverksamhet är endast sådan verksamhet där befordringen sker med viss regelbundenhet, exempelvis att den i något avseende följer ett fastlagt utdelningsschema.

Företag som exempelvis sysslar med beställningar såsom bud- och kurirfirmor, uthyrning av ut postboxar, eller som enbart distribuerar paket eller egna försändelser behöver alltså inte särskilt tillstånd för detta. Postnord har både tillstånd för och en skyldighet att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige, vars omfattning och tillämpning framgår av 3 kap. 1 och 2 §§ postlagen. Postnord är således den dominerande aktören på marknaden.

Postverksamhet enligt SCB:s företagsregister
I företagsregistret klassas postverksamhet antingen som näringsgren SNI (2007) 53.1 ”Postbefordran via nationella posten” eller SNI 53.2 ”Annan postbefordran samt kurirverksamhet”. Ett företag består ofta av ett eller flera arbetsställen, som kan ha olika branschkoder.

I denna undersökning ingår de företag med huvudsaklig verksamhet inom något av de nämnda avgränsade branscherna. Postbefordran via nationella posten Företag med huvudsaklig verksamhet inom postbefordran via den nationella posten har verksamhet som omfattar hämtning, sortering, transport och utbärning (inrikes eller utrikes) av brev och (brevliknande) paket. Ett eller flera transportsätt kan användas och verksamheten kan utföras antingen med privatägd eller offentligt ägd transport. Utbärning kan omfatta brevpost dvs. brev, vykort, trycksaker (tidningar, tidskrifter, reklam o.d.), små paket, varor eller dokument. Hämtning av brevpost och paket sker från offentliga brevlådor eller från postserviceställen.

Företag som fått tillstånd av PTS för att bedriva postverksamhet hos finns ofta även med i SCB:s företagsregister under postbefordran, men inte alltid.
Bud- och kurirverksamhet
Företag med huvudsaklig verksamhet inom bud- och kurirverksamhet (SNI 53.2) innefattar exempelvis budverksamhet såsom transporttjänster, budtransporter med cykel, moped eller MC för brev och småpaket.

Tidningsdistribution
Tidningsdistribution (SNI 53.203) innefattar endast sista fasen i distributionen av dagstidningar, det vill säga från tidningsbudets hämtande av tidning vid lokal utlämningsplats och leverans till slutkonsumenten (prenumeranten). Tillhandahållandet av gratistidningar och liknande som inte direkt levereras till slutkonsument räknas därför inte som tidningsdistribution, liksom själva transporten av tidningar.

Serviceställen hos Postnord
Postnord tillhandahåller olika typer av service och försäljning via fyra olika koncept: frimärksombud, postombud, utlämningsställe och företagscenter. Ombuden finns t.ex. i dagligvarubutiker, tobaksbutiker, bensinstationer och i övriga verksamheter. Med postkontor avses i denna redovisning Postnords företagscenter. Med entreprenadkontor avses Postnords postombud och övriga kontor eller filialer i egen regi.

Trafikvolym
Trafikvolym avser antal försändelser av brev och paket efter olika viktindelningar som hanterats både inrikes samt till och från Sverige. Dessutom ingår mer generella transporttjänster som kurirtjänster/budservice, tidningsutbärning, oadresserad reklam, gruppreklam samt övriga försändelser i begreppet.

Brev
Med brev avses i postlagen adresserade försändelser som ligger i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort och liknande jämställs med brev. Längden på ett brev är minst 14 cm och max 60 cm. Bredden är minst 9 cm och summan av längden+bredden+tjockleken får max vara 90 cm.

Paket
Med paket avses adresserade försändelser som inte klassificeras som brev och väger högst 31,5 kg.

Geografisk spridning av tjänster
Den geografiska spridningen avser var tjänsterna utförts under året uppdelat på insamlade respektive utdelade försändelser. Lokalt innebär inom en stad, tätort eller ett begränsat område. Regionalt täcker in ett vidare område än lokalt. Det kan vara allt från en kommun till större delar av landet men inte helhets täckande över landet. Nationellt innebär att tjänsten erbjuds i stort sett i hela riket. Import/export innebär att tjänsten erbjuds utanför Sverige eller som en kombination till/från utlandet.

Årspersoner
Årspersoner beräknas genom att den totalt arbetade tiden för samtliga personer som arbetar i företaget, divideras med den normala arbetstiden för en person som arbetar heltid under ett år. Antalet årspersoner inkluderar både anställda, arbetande företagare, delägare i handelsbolag etcetera. Det är således ett medeltal för året.

Sysselsatta
Samtliga individer som arbetat i företaget 31 december respektive år, oavsett sysselsättningsgrad. Denna variabel fördelas efter män och kvinnor.

Rörelsens intäkter och kostnader
I rörelseintäkter ingår försäljning av varor och tjänster samt övriga intäkter i rörelsen. Mer specificerat ska variabeln summa rörelseintäkter omfatta nettoomsättning (exkl. punktskatter), förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning, aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter. Finansiella intäkter, rabatter och moms är exkluderade. I variabeln rörelsekostnader omfattas råvaror, handelsvaror, övriga externa kostnader, personalkostnader, av- och nedskrivningar, jämförelsestörande kostnader samt övriga rörelsekostnader. Finansiella kostnader och intäkter samt avdragsgill moms och rabatter är exkluderade.

Rörelseresultat är rörelseintäkter minus rörelsekostnader. Rörelsemarginal är ett lönsamhetsmått som beräknas genom att dela rörelseresultatet med rörelseintäkterna. Måttet visar den procentuella vinst som ett företag producerar från sin verksamhet före avdrag för skatter och räntekostnader. Nyckeltalet används ofta som ett mätvärde för att jämföra företag inom samma bransch.

Mer information om undersökningen finns i kvalitetsdeklarationen. (www.trafa.se/post--och-televerksamhet/postverksamhet/).

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Postverksamhet.

Behöver du hjälp finns en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval.