Utgångspunkten är att alla resor och kommersiella transporter ska ingå om de startar eller slutar inom Sverige (utrikes) eller både startar och slutar i Sverige (inrikes) eller om det sker som transit. De fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart ska ingå och indelas i undergrupper där det är tillämpligt. Det finns dock undantag och skillnader i beräkningsmodellerna för de olika trafikslagen vilket medför att resultaten bör tolkas med försiktighet.

Personkilometer och tonkilometer för transportarbete på väg är omräknade för åren 2000−2019 för att inkludera privatägda respektive privatägda och företagsägda lätta lastbilar. För persontransportarbetet har detta en marginell påverkan.

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i måttet tonkilometer. 

Här kan du gör ett eget urval ur statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Behöver du hjälp finns en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval.