Flygplansmotor

Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

Internationella unionsflygplatser har tillstånd att bedriva flygtrafik med länder utanför EU:s tullunion (tredjeland).

Ur ett transportpolitiskt perspektiv kan statusen som internationell unionsflygplats påverka både funktions- och hänsynsmål. Tillgängligheten i flygplatsens omland ökar under förutsättning att flygförbindelse etableras till tredjeland. När staten beviljat investeringsstöd till flygplatsen är det rimligt att flygplatsen också ges goda förutsättningar att utveckla destinationsutbudet.

En sådan utveckling kan, om effekter av eventuella nya linjer blir mer resande snarare än substitution av resande via andra flygplatser, visserligen medföra att utsläppen av växthusgaser ökar. Negativa klimateffekter av ökat flyg hanteras dock med fördel av mer generella styrmedel som exempelvis utsläppshandel, flygskatt och reduktionsplikt snarare än genom restriktioner avseende trafik i vissa relationer.

Trafikanalys stöder därför att Scandinavian Mountains ges status som en internationell unionsflygplats.

I remissen efterfrågades att Trafikanalys skulle redogöra för eventuella ekonomiska eller andra konsekvenser för myndigheten om flygplatsens ansökan bifalls. Några sådana konsekvenser har inte kunnat identifierats.


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...