Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats

Flygplansmotor

Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

Internationella unionsflygplatser har tillstånd att bedriva flygtrafik med länder utanför EU:s tullunion (tredjeland).

Ur ett transportpolitiskt perspektiv kan statusen som internationell unionsflygplats påverka både funktions- och hänsynsmål. Tillgängligheten i flygplatsens omland ökar under förutsättning att flygförbindelse etableras till tredjeland. När staten beviljat investeringsstöd till flygplatsen är det rimligt att flygplatsen också ges goda förutsättningar att utveckla destinationsutbudet.

En sådan utveckling kan, om effekter av eventuella nya linjer blir mer resande snarare än substitution av resande via andra flygplatser, visserligen medföra att utsläppen av växthusgaser ökar. Negativa klimateffekter av ökat flyg hanteras dock med fördel av mer generella styrmedel som exempelvis utsläppshandel, flygskatt och reduktionsplikt snarare än genom restriktioner avseende trafik i vissa relationer.

Trafikanalys stöder därför att Scandinavian Mountains ges status som en internationell unionsflygplats.

I remissen efterfrågades att Trafikanalys skulle redogöra för eventuella ekonomiska eller andra konsekvenser för myndigheten om flygplatsens ansökan bifalls. Några sådana konsekvenser har inte kunnat identifierats.

Hela remissvaret


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...