Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats

Flygplansmotor

Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

Internationella unionsflygplatser har tillstånd att bedriva flygtrafik med länder utanför EU:s tullunion (tredjeland).

Ur ett transportpolitiskt perspektiv kan statusen som internationell unionsflygplats påverka både funktions- och hänsynsmål. Tillgängligheten i flygplatsens omland ökar under förutsättning att flygförbindelse etableras till tredjeland. När staten beviljat investeringsstöd till flygplatsen är det rimligt att flygplatsen också ges goda förutsättningar att utveckla destinationsutbudet.

En sådan utveckling kan, om effekter av eventuella nya linjer blir mer resande snarare än substitution av resande via andra flygplatser, visserligen medföra att utsläppen av växthusgaser ökar. Negativa klimateffekter av ökat flyg hanteras dock med fördel av mer generella styrmedel som exempelvis utsläppshandel, flygskatt och reduktionsplikt snarare än genom restriktioner avseende trafik i vissa relationer.

Trafikanalys stöder därför att Scandinavian Mountains ges status som en internationell unionsflygplats.

I remissen efterfrågades att Trafikanalys skulle redogöra för eventuella ekonomiska eller andra konsekvenser för myndigheten om flygplatsens ansökan bifalls. Några sådana konsekvenser har inte kunnat identifierats.

Hela remissvaret


Vilka möjligheter har elflyget?


Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

Barcelona kräver förbud mot korta flygningar


Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårda...

Utvecklingen av elflyg ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.