Flygplansmotor

Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

Internationella unionsflygplatser har tillstånd att bedriva flygtrafik med länder utanför EU:s tullunion (tredjeland).

Ur ett transportpolitiskt perspektiv kan statusen som internationell unionsflygplats påverka både funktions- och hänsynsmål. Tillgängligheten i flygplatsens omland ökar under förutsättning att flygförbindelse etableras till tredjeland. När staten beviljat investeringsstöd till flygplatsen är det rimligt att flygplatsen också ges goda förutsättningar att utveckla destinationsutbudet.

Negativa klimateffekter hanteras av styrmedel

En sådan utveckling kan, om effekter av eventuella nya linjer blir mer resande snarare än substitution av resande via andra flygplatser, visserligen medföra att utsläppen av växthusgaser ökar. Negativa klimateffekter av ökat flyg hanteras dock med fördel av mer generella styrmedel som exempelvis utsläppshandel, flygskatt och reduktionsplikt snarare än genom restriktioner avseende trafik i vissa relationer.

Trafikanalys stöder därför att Scandinavian Mountains ges status som en internationell unionsflygplats.

I remissen efterfrågades att Trafikanalys skulle redogöra för eventuella ekonomiska eller andra konsekvenser för myndigheten om flygplatsens ansökan bifalls. Några sådana konsekvenser har inte kunnat identifierats.