Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

""


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget som ett medel för att nå Sveriges klimatmål.

Det är angeläget att utbyggnaden av laddstationer håller samma takt som försäljningen av laddbara fordon, inte minst i ljuset av EU-kommissionens förslag till förordning om utbyggnad av alternativ infrastruktur ([COM 2021] 559 final).*

Förslaget kompletterar också på ett bra sätt förslaget till EU-förordning, som har ett fokus på längre transporter och som stipulerar ett minsta avstånd mellan laddstationer på de större vägarna.

Förslaget riktar sig mot tunga godstransporter på väg med motiveringen att laddstationer för tunga fordon är nästan obefintliga. Det kan dock finnas fördelar med att bygga laddstationer i anslutning till sådana som är anpassade även för lätta fordon, eftersom färre stationer då kan behöva byggas.

Nämnda förslag till EU-förordning stipulerar att till år 2030 varje laddstation för tunga fordon på det övergripande TEN-T-nätverket har en sammanlagd effekt på åtminstone 1400 kW och minst en laddningspunkt på minst 350 kW (art 4b). På stomnätverket (TEN-T core) gäller samma krav till år 2025 (art 4a).

Till 2025 stipuleras också i förslaget till EU-förordning att i varje tätort (urban node) på det övergripande nätverket ska finnas en laddstation för tunga fordon på totalt åtminstone 600 kW, där varje laddpunkt har en effekt på åtminstone 150 kW, det vill säga där varje laddstation har åtminstone 4 laddpunkter.

Det kan därför finnas fördelar med att de regionala elektrifieringspiloterna uppfyller de krav som ställs i förslaget till EU-förordning. Förslaget till EU-förordning ställer också krav på användarvänlighet, prisinformation och goda betalningsmöjligheter, vilket även borde gälla de regionala elektrifieringspiloterna.

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559