Yttrande över Flygplatsutredningen

""

Trafikanalys har yttrat sig över Flygplatsutredningen. Utredarens uppdrag var att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flyg­plats­erna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, när­ings­liv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet.

Läs/ladda ned yttrandet

Remissvar
Publicerad:  24 maj 2023

Trafikanalys kan konstatera att flygplatserna och flygtrafiken spelar en viktig roll för att skapa tillgänglighet över hela landet i enlighet med det transportportpolitiska funktions­målet. Flygets tran­sport­politiska utmaning är att leva upp till de klimatrelaterade delarna av hänsynsmålet. Därtill kommer de ekonomiska utmaningarna för de icke-statliga flygplatserna som redovisar driftsunderskott år efter år.

Sammanfattningsvis innebär utredarens förslag förbättringar av flygets möjlighet att skapa tillgänglighet, inte minst genom det betydande ekonomiska tillskottet. Därtill finns ett antal förslag på klimatområdet som adresserar flygets utmaningar i denna del.

Ny förordning om statligt stöd till icke statliga flygplatser

Utredaren föreslår att stödet till de icke statliga flygplatserna i det närmaste ska för­dubb­las för att täcka ökade kostnader som är förknippade med en ny förordning (från 100 miljoner till drygt 200 miljoner kr per år). Tidigare möjlighet att ge driftstöd via de regio­nala planerna till icke statliga flygplatser tas samtidigt bort. För att vara berättigad till stöd ska det utföras flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt på flygplatsen (max 75 % av underskottet med tak på 15 miljoner per år), men stöd får också lämnas till flygplatser som är utsedda till att ingå i ett nät av beredskapsflygplatser (max 50 % av underskottet med årligt tak på 10 miljoner). Stödet till beredskapsflygplatser fördubblas också och väntas uppgå till 145 miljoner per år.

Trafikanalys har i flera rapporter analyserat flygplatssystemet och funnit att merparten av de icke-statliga flygplatserna år efter år redovisar driftsunderskott medan flyg­plats­systemet som helhet visar överskott. Det finns en ekonomisk obalans inom flyg­plats­systemet som innebär att de stora statliga flygplatserna inom Swedavia går med vinst och övriga, med något enstaka undantag, går med förlust. Mot denna bakgrund, och med beaktande av flygets betydelse för tillgänglighet i landet, finner vi det rimligt att staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar genom att öka stödet till de icke-statliga flyg­plats­erna. Samtidigt återstår emellertid finansieringen av utredningens förslag att hantera.

Det transportpolitiska motivet till att öka stödet till de icke-statliga flygplatserna handlar således om att behålla tillgänglighetsbidraget från dessa. En tidigare genomförd analys vid Trafikanalys visade att nära 93 procent av befolkningen bodde inom en timmes restid från en flygplats med linjetrafik. Inkluderades endast de statliga flygplatserna hade 55 procent av befolkningen tillgänglighet till en sådan flygplats. Avlägsna och mycket av­lägsna landsbygdskommuner samt avlägset belägna täta kommuner enligt Till­växt­verkets kommuntypsindelning skulle få kraftigt försämrad tillgänglighet till flygplatser om de icke-statliga flygplatserna skulle försvinna.

Hela yttrandet i PDF-format hittar du i spalten.