Styrmedel för luftfartens klimatomställning

""

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till transportsektorns klimatomställning. Denna underlagspromemoria innehåller analyser och förslag till styrmedel för flyget.

Läs/ladda ned publikationen i PDF

PM 2022:8
Publicerad:  15 september 2022

Det är angeläget att Sverige deltar aktivt i förhandlingarna om styrmedel för flyget inom både EU och ICAO. Inte minst mot bakgrund av att flyget är tydligt internationellt orienterat gällande reglering och marknadsförutsättningar.

Vi finner det angeläget att bejaka kommissionens förslag inom Fit for 55 på luftfartsområdet, inte minst förslaget gällande skärpningar av handelssystemet med utsläppsrätter. Inom Fit for 55 finns även ett förslag om att införa en europeisk kvotplikt för flyget, vilket i sig är positivt, men som även innehåller ett förbud mot nationellt införda kvot- eller reduktionsplikter. Det är därför viktigt att finna vägar för att behålla den svenska reduktionsplikten vid förhandlingarna om förslaget.

På global nivå är det CORSIA som är det viktigaste styrmedlet. Då CORSIA innebär att utsläppen fryses på en viss nivå och inte leder mot nollutsläpp som den europeiska utsläppshandeln är det angeläget att den sist-nämnda kan fortsätta trots invändningar från ICAO.

Även om vi menar att internationellt införda styrmedel är att föredra på flygområdet finns det ändå ett utrymme för att införa vissa styrmedel nationellt. Det handlar bland annat om styr-medel som innebär att staten går före och ökar inblandningen av hållbart flygbränsle utöver vad reduktionsplikten kräver. Det ligger i linje med nuvarande klimathandlingsplan som konstaterar att staten behöver föregå med gott exempel för att vara trovärdig i arbetet mot en fossilfri transportsektor.

I promemorian identifieras följande styrmedel:

• Upphandling av hållbart bränsle för myndigheters tjänsteresor med flyg.
• Fossilfri upphandlad flygtrafik under trafikplikt.
• Upphandling av hållbart flygbränsle för statens flygtrafik.