""


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållbart ekosystem för obemannade flygplan i Europa. Ett samråd har därför påbörjats för att samla in relevant information från berörda intressenter.

Initiativet tillkännagavs i ”Strategin för hållbar och smart mobilitet” och i ”Handlingsplan för synergier mellan civil-, försvars- och rymdindustrin. Med utgångspunkt i den politik och de regelverk på EU-nivå som redan finns på detta område har ett samråd påbörjats för att samla in information och feedback från de mest relevanta intressenterna och den bredare allmänheten om hur EU:s drönarpolitik kan bidra till nya former av hållbara transporter och flygtjänster.

Drönarmarknaden inom EU förväntas växa snabbt under de kommande åren. Kommissionen uppger att det är viktigt att säkerställa allmänhetens acceptans av drönare genom att ta itu med frågor som rör miljöskydd, säkerhet och integritet.

Källa: EU-kommissionen 


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...