Nya europeiska riktlinjer för säker och effektiv luftfart.

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

 

Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som en hög risk ur smittspridningssynpunkt om de inte har varit i kontakt med bekräftat positivt fall.

De nya riktlinjerna för luftfarten är framtagna i samarbete mellan Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). En viktig slutsats är att antalet nya smittade bland resenärer uppskattas vara lägre än för befolkningen i stort. De åtgärder som redan vidtagits inom flyget minimerar riskerna för smittspridning under flygresan.

I den nuvarande epidemiologiska situationen rekommenderar därför inte ECDC och EASA åtgärder som testning eller karantän av samtliga flygresenärer. I stället rekommenderas omfattande information till resenärer om den epidemiologiska situationen i deras destinationsland och om åtgärder på flygplatser och flygplan ombord för att förhindra smittspridning.

Källa: European Commission 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...