Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

 

Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som en hög risk ur smittspridningssynpunkt om de inte har varit i kontakt med bekräftat positivt fall.

De nya riktlinjerna för luftfarten är framtagna i samarbete mellan Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). En viktig slutsats är att antalet nya smittade bland resenärer uppskattas vara lägre än för befolkningen i stort. De åtgärder som redan vidtagits inom flyget minimerar riskerna för smittspridning under flygresan.

I den nuvarande epidemiologiska situationen rekommenderar därför inte ECDC och EASA åtgärder som testning eller karantän av samtliga flygresenärer. I stället rekommenderas omfattande information till resenärer om den epidemiologiska situationen i deras destinationsland och om åtgärder på flygplatser och flygplan ombord för att förhindra smittspridning.

Källa: European Commission 


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...