""

I dagarna lämnade en högnivågrupp bestående av luftfartsexperter från hela Europa sin rapport med rekommendationer om hur luftfarten i Europa kan utvecklas och förbättras, särskild med beaktande av att luftfarten stadigt ökar och förväntas göra så de närmaste åren. 

Kommissionen hänvisar i ett pressmeddelande till en rapport från Eurocontrol i vilken det bedöms att luftfarten kommer att öka med 2,3 procent per år under de kommande sju åren, vilket innebär en ökning av trafikefterfrågan med upp till 25 procent inom 8 till 10 år. Kommissionen har tidigare, tillsammans med Europaparlamentet, i ett uttalande lyft vikten av att effektivisera och förbättra luftfartsförvaltningen i syfte att minska det stora antalet förseningar inom flyget eftersom dessa leder till stora kostnader för enskilda och för samhället.

Det var i ljuset av dessa problem som kommissionen sammankallade en granskningsgrupp, Performance Review Body (PRB), med uppdrag att ge förslag inom ett antal områden. I rapporten konstateras att luftfarten i Europa är väldigt säker och endast små förändringar är nödvändiga, framför allt när det gäller säkerhetskultur och riskhantering.

I rapporten konstateras att miljöutfallet dock kan förbättras. Det handlar framför allt om att minska den faktiska flygdistansen, som med rätt förvaltning kan minskas med 0,2 procent jämfört med målet för 2019 vilket motsvarar en koldioxidbesparing på upp till 200 000 ton koldioxidbesparing.

Ytterligare ett förbättringsområde är kapacitet där man föreslår ett mål på en medelförsening per flyg på 0,8 minuter, mot dagens 0,96 minuter. Till 2023 ska medelförseningen vara nere på 0,5 minuter, föreslår gruppen och beräknar att den förbättringen motsvarar en kostnadsbesparing 2,5 miljarder euro mellan 2020 och 2024.

Slutligen diskuterar rapporten kostnadseffektivitet och rekommenderar att enhetskostnaderna för flygledning ska minska med 23 procent jämfört med målet för det EU-övergripande målet för 2019.

Källa:

Läs PRB-rapporten här.