Kommissionen stärker sociala agendan inom luftfarten

""

Kommissionen har lämnat ett antal förslag för att stärka den sociala agendan inom luftfarten. Förslagen uppmärksammar bland annat problematik kring olika typer av anställningsformer. 

Utvecklingen inom luftfartssektorn med ökad konkurrens, automatisering och digitalisering har även påverkat arbetskraften, inte minst genom utvecklingen av atypiska anställningsformer. Det har lett till rättslig osäkerhet och ökat risken för osund konkurrens mellan flygbolagen. I rapporten nämns ett antal åtgärder för att förbättra den sociala situationen inom flygsektorn:

  • Att inrätta en grupp av experter från både luftfarts- och arbetsmiljömyndigheter för att ge kommissionen och medlemsstaterna råd om hur arbetsrätten kan tillämpas på lämpligt sätt inom luftfartsområdet.
  • Utforska sätt att ta itu med odeklarerat arbete inom luftfartssektorn, med särskild inriktning på falskt egenföretagande av flygplan och gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.
  • Säkerställa att flygbolagens säkerhetshanteringssystem tar hänsyn till alla former av anställnings- och arbetsvillkor, inklusive personal som anställs via mellanhänder och som egenföretagare.
  • Att organisera en workshop på hög nivå för att göra en översikt över framsteg som gjorts på den sociala agendan för flygplansbesättningar sedan 2015 och att hjälpa till att identifiera möjliga vägar framåt.
  • Fortsatt främja höga sociala och arbetsnormer för internationell luftfart genom att föreslå ambitiösa sociala och arbetsklausuler i EU: s luftfartsavtal med tredjeländer.
  • Utbyte av best-practice för att locka och behålla kvinnor i flygbesättningarna.

Källa: EU-kommissionens webbplats 


Trafikanalys yttrande över Biojet för flyget Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget


Trafikanalys tillstyrker förslaget om att införa en långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen.

Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?


CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i...

Revisionsrapport: EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygledningstjänsten, men mycket av EU-finansieringen hade inte behövts


Europeiska revisionsrätten har utvärderat EU:s arbete med införandet av SESAR, ett program för att harmonisera och modernisera...