""


De nya regleringarna gör det möjligt för drönare att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd och utom synhåll.

I EU:s luftfartsstrategi från 2015 efterfrågades en rättslig ram för att säkerställa att drönare kan nyttjas utan att äventyra säkerheten för exempelvis annan luftfart. Detta följdes av den så kallade Warszawadeklarationen som lyfte fram U-space som en uppsättning tjänster som möjliggör en säker integration av ett stort antal drönare i luftrummet.

Under 2018 antog rådet och parlamentet en ny förordning om att införa en riskbaserad och verksamhetscentrerad strategi för lagstiftning inom luftfartssäkerhet och utvidga EU: s kompetens till alla drönare, oavsett vikt och storlek (förordning 2018/1139). Följande år antog kommissionen en första uppsättning detaljerade regler för utformning och drift av drönare (förordning 2019/947 och förordning 2019/945).

De nya föreskrifterna introducerar nya tjänster för drönare, vilket gör det möjligt för dem att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd, särskilt i överbelastat luftrum (under 120 meter) och när de är utom synhåll. U-space skapar och harmoniserar förutsättningarna för bemannade och obemannade flygplan att fungera säkert, för att förhindra kollisioner mellan drönare och andra flygplan och för att mildra riskerna för drönartrafik på marken.

Källa: EU-kommissionen 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.