Kommissionen antar nya regler för drönare

""


De nya regleringarna gör det möjligt för drönare att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd och utom synhåll.

I EU:s luftfartsstrategi från 2015 efterfrågades en rättslig ram för att säkerställa att drönare kan nyttjas utan att äventyra säkerheten för exempelvis annan luftfart. Detta följdes av den så kallade Warszawadeklarationen som lyfte fram U-space som en uppsättning tjänster som möjliggör en säker integration av ett stort antal drönare i luftrummet.

Under 2018 antog rådet och parlamentet en ny förordning om att införa en riskbaserad och verksamhetscentrerad strategi för lagstiftning inom luftfartssäkerhet och utvidga EU: s kompetens till alla drönare, oavsett vikt och storlek (förordning 2018/1139). Följande år antog kommissionen en första uppsättning detaljerade regler för utformning och drift av drönare (förordning 2019/947 och förordning 2019/945).

De nya föreskrifterna introducerar nya tjänster för drönare, vilket gör det möjligt för dem att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd, särskilt i överbelastat luftrum (under 120 meter) och när de är utom synhåll. U-space skapar och harmoniserar förutsättningarna för bemannade och obemannade flygplan att fungera säkert, för att förhindra kollisioner mellan drönare och andra flygplan och för att mildra riskerna för drönartrafik på marken.

Källa: EU-kommissionen 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...