Kaos hotar flygpassagerare vid brexit utan avtal

""

Kaos och förvirring hotar miljontals flygpassagerare om Storbritannien lämnar EU i mars utan avtal om hur flygtrafiken ska hanteras menar IATAs ordförande. IATA pekar på att det inte finns några avtal att falla tillbaka på och vädjar till Storbritannien att stanna kvar inom Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA).

IATA kräver att både EU och Storbritannien skaffar beredskap för en brexit utan avtal och snabbt agerar för att bringa klarhet i tre frågor gällande luftfart:

  • Upprätthålla flygförbindelser utan avbrott.
  • Ramverket för reglering av säkerhet och trygghet.
  • Processer som behövs för en effektiv gränspassage.

Det långsiktiga målet bör naturligtvis vara ett luftfartsavtal som inte innebär några försämringar av tillgängligheten mellan EU och Storbritannien i jämförelse med situationen idag. Men med ett hotande brexit utan avtal behöver berörda myndighet skyndsamt planera för ett arrangemang som åtminstone garanterar en miniminivå av flygförbindelser.

IATA menar att Storbritannien ska behålla sitt medlemskap i EASA även efter brexit. Ömsesidigt erkännande av yrkeslicenser, standarder för material och delar samt andra säkerhetselement bör införas för att träda i kraft vid ett avtalslöst brexit.

IATA fruktar att brexit utan avtal kommer att medföra att passagerna drabbas av ännu längre köer vid passkontrollerna. För godshanteringen kan försämringarna bli ännu mer påtagliga, fruktar IATA. Lösningar för att minimera störningarna är därför av största vikt.

Källa: euobserver.com
Källa: www.iata.org


Trafikanalys yttrande över Biojet för flyget Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget


Trafikanalys tillstyrker förslaget om att införa en långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen.

Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?


CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i...

Revisionsrapport: EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygledningstjänsten, men mycket av EU-finansieringen hade inte behövts


Europeiska revisionsrätten har utvärderat EU:s arbete med införandet av SESAR, ett program för att harmonisera och modernisera...