Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin

""


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbetalning för inställda flygningar.

I en rapport från Europeiska revisionsrätten fastslås att i nästan alla fall kunde flygbolagen undvika regler som kräver kontant återbetalning för inställda flygningar och istället erbjuda kunder kuponger för framtida resor.

Europeiska revisionsrätten som ska värna medborgarnas intressen inom EU konstaterar att omkring 7 000 flygförbindelser har stängts till följd av pandemin. Mellan mars 2020 och mars 2021 påverkades tiotals miljoner flygpassagerare av inställda avgångar.

Vidare konstaterar revisionsrätten att flygbolagen inte fullt ut informerade passagerna om deras rättigheter. EU-reglering ger flygpassagerare rätt till omedelbar kontantåterbetalning för inställda flygningar och kompensation för förseningar som överstiger tre timmar. Revisorerna fann att 15 medlemsstater antog ytterst ovanliga åtgärder för att befria flygbolag och paketresearrangörer från deras lagliga skyldigheter, vilket enligt revisorerna strider mot EU:s lagstiftning.

Företrädare för flygbolagen hävdade att revisionsrättens rapport inte tar hänsyn till den unika situationen som industrin står inför till följd av coronapandemin.

Källa: Euractiv.com