""

Ett ökat resande med flyg inom EU skapar problem i form av förseningar och ökade utsläpp av klimatgaser. Mot denna bakgrund tillsatte kommissionen en expertgrupp med uppgift att lämna förslag till åtgärder för att möta luftfartens problem. Expertgruppen har nu inkommit med tio förslag hur luftfarten bör utvecklas.

Förseningarna per flygning fördubblades under 2018 i jämförelse med föregående år. Prognoser pekar på att 2040 kommer 1,5 miljoner flygningar inte vara möjliga att genomföra på grund av kapacitetsbrist i det europeiska luftrummet. Det innebär att omkring 160 miljoner människors flygresor inte kommer att äga rum. Mot bakgrund av dessa problem tillsattes en expertgrupp med uppgiften att lämna förslag på lösningar. 

Lösningar på kort sikt

  • Fortsätt med de omstruktureringsåtgärder för luftrummet, som granskats i en undersökning (Airspace Architecture Study) genomförd av nätverksförvaltningen (Eurocontrol) och SESARs gemensamma företag för att öka samarbetet över nationsgränserna och bättre utnyttja modern digital data, automation och kommunikationsteknik.
  • Påskynda processen av införandet av toppmodern teknik.
  • Expertgruppen stöder fullt ut de kortsiktiga åtgärder som inleds den 25 april för att minimera fördröjningarna för hanteringen av flygtrafikflöden, som nätverksförvaltningen arbetar med i luftfartssektorn.

Lösningar på längre sikt

  • Öka nätverksförvaltningens roll i att säkerställa att alla flygledningsledare agerar i ett gemensamt europeiskt intresse
  • Förbättra kopplingen mellan kvalitén på flygtrafiktjänsten och priset som betalas av passagerare. Ett exempel på detta är att organisationer som är först med att införa innovativa lösningar bör belönas.
  • Uppgradera flygledarnas roll med bättre tekniskt stöd och genom att förbättra synergier med militära flygledare.
  • Inrätta ett europeiskt (övre) luftrumssystem med ett gemensamt system för vägtullar för att stimulera användningen av kortaste sträckor och för att undvika förlängning av flygningar på grund av trängsel – något som även får en positiv effekt mot miljöförstöringar.

Källa: Kommissionen och North Sweden