Europaparlamentet godkänner kvotplikt för flyget

Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

Europeiska parlamentet ställer sig bakom förslaget att införa en kvotplikt för flyg som avgår från flygplatser inom EU.

Kvotplikten innebär att år 2025 ska minst två procent av flygbränslet vara hållbart. Andelen hållbart bränsle ska därefter ökas vart femte år: Sex procent 2030, 20 procent 2035, 34 procent 2040, 42 procent 2045 och 70 procent 2050. En ökande andel av det inblandade bränslet ska dessutom bestå av så kallat elektrobränsle.

Enligt de nya reglerna kommer begreppet ”hållbara flygbränslen” att omfatta syntetiska bränslen, vissa biobränslen framställda av jord- eller skogsbruksrester, alger, bioavfall, använd matolja eller vissa animaliska fetter. Återvunnet jetbränsle framställt av avfallsgaser och avfallsplast anses också vara "grönt".

För att främja minskade koldioxidutsläpp i flygsektorn och för att bättre informera allmänheten införs det en EU-märkning för flygningars miljöprestanda. Flygbolag kommer att kunna marknadsföra sina flygningar med en etikett som bland annat anger det förväntade koldioxidavtrycket per passagerare. Tanken är att det ska bli möjligt för passagerare att jämföra miljöprestanda för flygningar som utförs av olika företag på samma rutt.

En intresseorganisation för europeiska producenter av biobränsle kritiserar den snäva definitionen av hållbart bränsle i förslaget. En företrädare för den gröna partigruppen i parlamentet välkomnade förslaget då det lägger ansvaret på att minska klimatpåverkan på flygindustrin. Andra pekar på att flygresandet måste minska då det enligt deras uppfattning är orealistiskt att producera hållbart flygbränsle i tillräcklig omfattning för att uppfylla kraven i kvotplikten. I ett gemensamt uttalande från flera intresseorganisationer inom flyget efterfrågades ytterligare EU-initiativ för att öka produktionen av biobränsle.

Källor: Parliament backs law to boost green aviation fuels in EU flights – EURACTIV.com

70% of jet fuels at EU airports will have to be green by 2050 | News | European Parliament (europa.eu)