EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln

""

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till skärpningar för flyget inom EU:s utsläppshandel (EU ETS). Utskottet önskar dock skärpningar av kommissionens förslag på ett antal punkter.

Utskottet röstade för att anta kommissionens förslag med röstsiffrorna 66 för, 9 emot och 12 som avstod. Utskottet föreslog även följande tillägg till förslaget:

  • Inkludering av utsläpp från flygningar till länder utanför EES. Idag ingår enbart flygningar inom
  • Utfasningen av den fria tilldelningen av utsläppsrätter tidigareläggs till 2025 istället för 2027 som var kommissionens förslag.
  • Kanalisera ekonomiska resurser från intäkterna från handelssystemet till klimatomställningen.
  • Publicera utsläppsdata för olika flygbolag på ett lättillgängligt sätt.
  • Publicera en lista över flygbolag från länder som inte tillämpar reglerna i CORSIAför flygningar till eller från länder utanför EES.

Den första punkten får till följd att flygbolagen blir skyldiga att betala både inom EU:s utsläppshandel och inom CORSIA. Tanken är att de då får en kredit för det belopp som betalats till CORSIA som kan dras av från ETS-räkningen, för att förhindra dubbeldebitering.

Branschorganisationer uttrycker kritik mot förslaget om att utfasningen av den fria tilldelningen av utsläppsrätter tidigareläggs. De menar att tillgången på hållbara bränslen behöver öka först annars kommer åtgärden enbart bidra till dyrare flygresor, inte till förbättringar för klimatet.

Organisationer som står närmare miljörörelsen uttryckte däremot uppskattning över utskottets ändringsförslag. De menar att det är ett steg i rätt riktning mot en rättvis prissättning av flygets utsläpp inom Europa.

Nästa steg blir att hela Europaparlamentet ska godkänna förslaget och därefter inleds förhandlingar om lagens slutliga utformning med medlemsstaterna i ministerrådet. Det väntas ske i juni.

 

Källa: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29669/increased-ambition-for-emissions-reduction-in-international-aviation

https://www.euractiv.com/section/aviation/news/meps-aim-to-stick-airlines-with-steeper-carbon-bill/