Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år

""


Urbana luftfarkoster som utför taxi- och ambulanstjänster kommer att flyga över europeiska städer inom tre till fem år enligt chefen för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). Utvecklingen välkomnas av många, men utgör en regulatorisk utmaning.

Enligt en ny rapport från EASA kan urbana lufttransporter vara en realitet inom tre till fem år. En viktig pusselbit är att både EU och dess medlemsstater får ett fungerande regulatoriskt ramverk på plats.

Med urbana lufttransporter avses i detta fall drönarliknande transporter av gods och passagerare som startar och landar vertikalt. De flesta modeller drivs på batteri och kan därför vara ett mer miljövänligt alternativ till helikoptrar och andra traditionella luftfarkoster. Kritiker ställer dock frågor kring säkerhet, påverkan på djurliv och buller. Förespråkare menar att fordonen kommer att medföra en rad fördelar, såsom möjligheten att snabbt transportera skadade till sjukhus eller sjukvårdspersonal till en olycksplats. Dessutom pekar de på att farkosterna kan undvika de trafikstockningar som ofta förekommer i städers transportsystem.

EASA har genomfört en webbaserad undersökning av privatpersoners uppfattning av urbana lufttransporter i Öresundsregionen, Barcelona, Budapest, Hamburg, Milano och Paris. Ålder och bosättningsort tycks inte ha någon större inverkan på inställningen till lufttransporterna. Undersökningen visade att 83 procent av de tillfrågade hade en positiv inställning till denna typ av lufttransport, där 63 procent var redo att prova drönare och knappt hälften villiga att resa med lufttaxi.

Källa: EASA och Euroactiv