Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i Europaparlamentets miljöutskott, befarar att resultatet av kommande förhandlingar om CORSIA slutar i att flyget inte längre kan vara en del av den europeiska utsläppshandeln.

Förslaget till beslut om CORSIA som ska tas upp på ICAO:s generalförsamling i slutet av september omöjliggör flygets fortsatta deltagande i den europeiska utsläppshandeln enligt miljöutskottets ordförande.

Resolutionsförslaget anger att CORSIA ska vara ”den enda globala marknadsbaserade åtgärden som tillämpas på koldioxidutsläpp från internationell luftfart för att undvika ett lapptäcke av överlappande statliga eller regionala [marknadsbaserade styrmedel] och därmed säkerställa att den internationella luftfartens utsläpp av koldioxid endast behöver redovisas en gång”. Europeiska kommissionen har tidigare försökt att blockera denna formulering, men inte lyckats då formuleringen åtnjuter stöd från en majoritet av ICAO:s medlemsstater.

Om EU-länderna inte reserverar sig mot denna formulering vid generalförsamlingens möte i Montreal blir förmodligen följden att flyget måste lämna den europeiska utsläppshandeln konstaterar konsulten och miljödebattören Magnus Nilson i ett blogginlägg. Han menar att den rimliga lösningen på dilemmat är att övriga länder inom ICAO accepterar att EU och den europeiska utsläppshandeln finns, och att klimatregleringen av flygtrafiken inom dessa länder i praktiken fungerar som om det handlade om inrikestrafik i en enda stat som därför inte bör omfattas av CORSIA.

Källa: EndsEurope och Nilssonproduktion.se  


Revisionsrapport: EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygledningstjänsten, men mycket av EU-finansieringen hade inte behövts


Europeiska revisionsrätten har utvärderat EU:s arbete med införandet av SESAR, ett program för att harmonisera och modernisera...

Fler röster höjs inom EU för ökad beskattning av luftfarten


Tanken om att öka beskattningen av luftfarten, av klimatskäl, vinner allt mer gehör bland EU:s medlemsstater. I juni anordnade...

Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats


Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.