Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i Europaparlamentets miljöutskott, befarar att resultatet av kommande förhandlingar om CORSIA slutar i att flyget inte längre kan vara en del av den europeiska utsläppshandeln.

Förslaget till beslut om CORSIA som ska tas upp på ICAO:s generalförsamling i slutet av september omöjliggör flygets fortsatta deltagande i den europeiska utsläppshandeln enligt miljöutskottets ordförande.

Resolutionsförslaget anger att CORSIA ska vara ”den enda globala marknadsbaserade åtgärden som tillämpas på koldioxidutsläpp från internationell luftfart för att undvika ett lapptäcke av överlappande statliga eller regionala [marknadsbaserade styrmedel] och därmed säkerställa att den internationella luftfartens utsläpp av koldioxid endast behöver redovisas en gång”. Europeiska kommissionen har tidigare försökt att blockera denna formulering, men inte lyckats då formuleringen åtnjuter stöd från en majoritet av ICAO:s medlemsstater.

Om EU-länderna inte reserverar sig mot denna formulering vid generalförsamlingens möte i Montreal blir förmodligen följden att flyget måste lämna den europeiska utsläppshandeln konstaterar konsulten och miljödebattören Magnus Nilson i ett blogginlägg. Han menar att den rimliga lösningen på dilemmat är att övriga länder inom ICAO accepterar att EU och den europeiska utsläppshandeln finns, och att klimatregleringen av flygtrafiken inom dessa länder i praktiken fungerar som om det handlade om inrikestrafik i en enda stat som därför inte bör omfattas av CORSIA.

Källa: EndsEurope och Nilssonproduktion.se  


Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet


Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...

Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel


ICAO har beslutat att gå vidare med sina planer att göra sitt eget globala klimatstyrmedel CORSIA till det enda tillåtna...

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse


Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...