Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna för prognosår 2030

Två kvinnor vid dator

Denna PM sammanfattar och samlar det arbete och de dokument som tagits fram under uppdragets genomförande. Först återfinns den kravspecifikation som låg till grund för uppdraget. Under uppdragets genomförande har Trafikanalys bistått WSP med en del praktiskt arbete beträffande nycklar mellan varugrupp och branschnivå.