Kort om statistiken

Ändamål och innehåll

Syftet med undersökningen är att den ska beskriva näringslivets varutransporter ur ett trafikslagsövergripande perspektiv, inom landet och utrikes. I Varuflödesundersökningen (VFU) finns kopplingar till näringslivsstrukturen och de branscher och varuägare i Sverige som genererar en efterfrågan på att transportera olika varugrupper. VFU skall vara ett komplement till annan godstransportstatistik.

Statistiken omfattar varusändningar inom branscher med betydande godstransporter. Undersökningen utgår från branscher med betydande omsättning och avgående varuleveranser. Varuflödet mäts och redovisas i form av godsmängder i ton och varuvärden i svenska kronor som i sin tur redovisas på en mängd olika redovisningsgrupper, såsom varugrupp, typ av last, bransch, använda trafikslag och nedbrutet på olika geografiska områden.

Statistikens framställning

Varuflödesundersökningen baseras på en urvalsundersökning av totalt cirka 12 000 arbetsställen fördelat över året inom branscherna gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För branscher där det är möjligt tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala företagsregister istället för via ett webformulär, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål och sockerbetor. Eftersom undersökningen till stor del baseras på ett urval av varusändningar sätter det begränsningar för vad som kan redovisas.

Statistikens kvalitet

Undersökningen uppfattas som svår att besvara bland de undersökta företagen. Det betyder att det förekommer mätfel och även betydande bortfall. Trafikanalys jobbar därför långsiktigt med att utveckla och effektivisera datainsamlingsmetoderna.

En osäkerhetskälla i Varuflödesundersökningen är att många  av företagen saknar systematiskt lagrad information om sina varusändningar. Det innebär att efterfrågad information då måste inhämtas från andra källor eller att uppskattningar måste göras. Avgränsningarna i undersökningen medför att vi inte täcker in all import då vi utgår från information om vilka branscher som har betydande avgående varuleveranser och omsättning av varor.

Ingående branscher och företag kan skilja sig åt mellan undersökningsomgångarna liksom hur statistiken redovisas. Det försvårar jämförelser över tid.

Vägregion: Trafikverkets regionindelning är följande:

Region Nord: Norrbottens och Västerbottens län, 

Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län, 

Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län,

Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län, 

Region Öst: Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län,

Region Syd: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län 

Regioner/Regions (NUTS2), län

SE11 Stockholm: Stockholms

SE12 Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands

SE21 Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands

SE22 Sydsverige: Blekinge, Skåne

SE23 Västsverige: Hallands, Västra Götalands

SE31 Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs

SE32 Mellersta Norrland: Västernorrlands, Jämtlands

SE33 Övre Norrland: Västerbottens, Norrbottens

Gör ditt eget statistikurval

Varuflöden

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området.

Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

I Varuflödesundersökningen (VFU) finns kopplingar till näringslivsstrukturen och de branscher och varuägare i Sverige som genererar en efterfrågan på att transportera olika varugrupper. VFU ska vara ett komplement till annan godstransportstatistik.

VFU ska med utgångspunkt i de transportpolitiska målen bidra med kunskapsunderlag om godstransportsystemet. Underlagen från VFU utgör bland annat en förutsättning för Trafikverkets publiceringar av aktuella transportprognoser.

Undersökningen utgör officiell statistik och ska kunna användas för:

  • att beskriva hur olika varugrupper transporteras
  • att beskriva vilka trafikslagskedjor som utnyttjas för varutransporter inrikes och utrikes
  • att modellera och prognosticera godsflöden inom Sverige samt mellan Sverige och utlandet
  • åtgärds-/och styrmedelsanalyser i transportsystemet.

Varuflödet mäts och redovisas i form av godsmängder i ton och varuvärden i svenska kronor.