Cykelväg

De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster som exempelvis traditionella bilpooler, fått fler användare. Om utvecklingen fortsätter kan den få betydelse för flera delar av de transportpolitiska målen.

Delningstjänster innebär potentiellt en möjlighet till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet och mindre utsläpp. Men för att dessa positiva effekter ska kunna realiseras behöver det offentliga skapa en övergripande styrning i riktning mot ett hållbart och klimatsmart transportsystem. Utan sådan styrning finns en risk att det ökade transportutbud som de nya delningstjänsterna innebär snarare leder till mer trafik.

Den här rapporten beskriver de olika typer av tjänster för delad mobilitet som finns idag. Rapporten kartlägger också befintlig kunskap om dessa tjänsters effekter på bland annat tillgänglighet, vägtrafikvolymer och bilinnehav. Slutligen förs resonemang kring hur vissa etablerade aktörer på transportmarknaden förhåller sig till utvecklingen, samt vilka uppgifter den offentliga sektorn kan ha i sammanhanget.


Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.