Barn paddlar kanont

Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala transportpolitiken, bland annat vid planeringen av infrastruktur och trafikutbud, trafiksäkerhetsarbete och för forskning.

Läs/ladda ner publikation

PM 2012:8
Publicerad:  14 december 2012

För att tillgodose behovet av statistik om resmönster startade Trafikanalys en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige, år 2011. RVU Sverige är den första nationella resvaneundersökningen som Trafikanalys ansvarar för. Undersökningen bygger till stora delar på RES0506, som var en nationell resvaneundersökning genomförd av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, under perioden oktober 2005 till och med september 2006.

Denna rapport beskriver hur RVU Sverige är upplagd och genomförandet av undersökningen. Däremot innehåller den inga resultat. En första resultatrapport gavs ut i juni 2012.


Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.