Metodrapport RVU Sverige 2011

Barn paddlar kanont

Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala transportpolitiken, bland annat vid planeringen av infrastruktur och trafikutbud, trafiksäkerhetsarbete och för forskning.

För att tillgodose behovet av statistik om resmönster startade Trafikanalys en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige, år 2011. RVU Sverige är den första nationella resvaneundersökningen som Trafikanalys ansvarar för. Undersökningen bygger till stora delar på RES0506, som var en nationell resvaneundersökning genomförd av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, under perioden oktober 2005 till och med september 2006.

Denna rapport beskriver hur RVU Sverige är upplagd och genomförandet av undersökningen. Däremot innehåller den inga resultat. En första resultatrapport gavs ut i juni 2012.


Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...