Ändamål och innehåll
Statistiken bygger på uppgifter från den nationella resvaneundersökningen (RVU). Undersökningens huvudsakliga syfte är att fånga det vardagliga resandet. Detta utifrån bland annat antalet resor, färdlängder och restider. 
 
Statistikens framställning
RVU är en urvalsundersökning. Insamling av data sker med en kombinerad pappers- och webbenkät. Urvalet till undersökningen dras ur Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av personer som är folkbokförda i Sverige i åldern 6–84 år. Varje respondent svarar för endast en specifik mätdag. Urvalets respondenters mätdagar är sedan utsprida så att de tillsammans täcker in hela undersökningens referensperiod. De svarande viktas sedan upp till befolkningen 6–84 år. 
 
Statistikens kvalitet
Undersökningen har ett relativt högt svarsbortfall. År 2020 var svarsbortfallet 69 procent.
Skiljer sig resbeteendet hos respondenterna som svarar mot de som inte svarar kan skattningarna innehålla systematiska fel (bias). För att motverka detta stratifieras urvalet efter län, åldersgrupp och kön när det viktas upp. En del systematiska fel kan kvarstå trots att uppräkningsvikter används. 

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Resvanor

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området.

Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter som resorna görs, vilka färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet med resan.

Sedan 2019 pågår en resvaneundersökning som presenteras i årliga rapporter. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät.