Kvinna vid dator och telefon i handen

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översyn av postlagstiftningen

Trafikanalys har inte anmodats att yttra sig över rubricerad remiss, men berörs i hög grad av innehållet och vill därför lämna följande yttrande.

Trafikanalys avgränsar yttrandet till frågor som berör statistikinsamlingen, det vill säga främst kap. 7 och 11.


Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet

I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....