Kommissionen överväger förändringar i EU ETS med anledning av CORSIA – och vill ge flyget färre gratis utsläppsrätter

""


Inom kort kommer EU ETS-reglerna för flyget att behöva anpassas till införandet av det globala klimatstyrmedlet CORSIA. Den 3 juli presenterade EU-kommissionen en färdplan med olika alternativ för hur detta skulle kunna gå till.

Ska ETS-systemet utvidgas till att omfatta alla flygningar till och från EU (idag omfattas bara flygningar mellan EU-länder)? Eller ska CORSIA ersätta ETS helt och hållet? Dessa, och fyra andra alternativ, beskrivs och bedöms i kommissionens färdplan.

Fram till 28 augusti kan berörda aktörer lämna synpunkter på de olika alternativen. I färdplanen presenteras också olika alternativ för hur andelen utsläppsrätter som delas ut gratis till flyget skulle kunna minska framöver (till förmån för utsläppsrätter som auktioneras ut). Även denna del av färdplanen är öppen för synpunkter till 28 augusti. Efter fortsatt analys och samråd planerar kommissionen att lägga fram skarpa förslag under andra kvartalet 2021.

Här finns färdplanen.

På tal om CORSIA: den 25 juni bekräftade rådet att EU kommer att delta i CORSIA:s inledande, frivilliga fas, som startar 1 januari 2021.

Rådet beslutade samtidigt att EU-länderna ska använda det mer ambitiösa alternativet för beräkning av vilka utsläpp som ska klimatkompenseras under CORSIA:s inledande period (2021-2023), vilket innebär att man kommer utgå från åren 2020, 2021 och 2022 då utsläppen beräknas, istället för bara utifrån år 2020 (då utsläppen varit lägre än vanligt på grund av coronapandemin).

Se pressmeddelande från rådet.


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...