EU tar ställning för lättnader i internationellt klimatregelverk för flyget

""


EU-rådet har kommit överens om att verka för en förändring av FN:s klimatstyrmedel för flyget, CORSIA, under ICAO:s pågående möte i Montreal.

Enligt CORSIA ska det internationella flyget ha en s.k. koldioxidneutral tillväxt efter år 2020. Det innebär att utsläpp över år 2020 års nivå måste klimatkompenseras. Enligt tidigare beslut ska basnivån räknas ut genom att ta ett genomsnitt av utsläppen år 2019 och 2020. I och med coronapandemin har dock flygtrafiken minskat mycket kraftigt under 2020, vilket kommer att resultera i en låg basnivå, och därmed en lägre referenspunkt från vilken flygbolagen måste kompensera sina utsläpp. För att underlätta för flyget att återhämta sig vill därför EU att baslinjen endast ska räknas från år 2019. FN:s flygorgan väntas ta beslut i ärendet under sitt pågående junimöte. 

Källa: EURACTIV.com

 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...