""

EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i genomförandet av EU:s luftfartsstrategi.

Paketet består av fyra olika initiativ: 

  • Förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten
  • Riktlinjer för implementering av regler om ägandeskap och kontroll av flygbolag i EU
  • Riktlinjer om allmän trafikplikt
  • Rutiner till förmån för upprätthållande av flygtrafik vid strejker etc.

Den föreslagna förordningen om konkurrensskydd ska förenkla för europeiska flygbolag att väcka klagomål om tredje land och deras flygbolag vidtar konkurrenshämmande åtgärder, t.ex. i form av orättvisa subventioner. Den klagomålsprocedur som finns idag upplevs som krånglig och opraktisk. Enligt det nya förslaget ska EU-baserade flygbolag, eller medlemsstater, kunna klaga hos EU-kommissionen. Om klagomålet bedöms som motiverat, ska kommissionen kunna föreslå finansiella eller operationella kompensationsåtgärder. De föreslagna åtgärderna får dock inte bryta mot medlemsstaters eventuella bilaterala avtal med ett icke EU-land – sådana avtal har fortsatt företräde. Kommissionens åtgärdsförslag måste godkännas av berört medlemsland.

De rutiner (”practices”) som föreslås för att upprätthålla flygtrafik (”favour air traffic management service continuity”) innehåller åtgärder för att minimera effekterna på flygtrafiken av strejker och andra fackliga stridsåtgärder. Det handlar främst om att uppmuntra till mer dialog, tidiga underrättelser och att undvika perioder då flygtrafiken är som mest intensiv. Enligt EU-kommissionen orsakade strejker mer än 243 000 inställda flyg mellan år 2005 och 2016, vilket berörde 27 miljoner passagerare.

Se kommissionens förslag här.