Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Buss framför centralstation

Regeringen presenterade den 1 juni 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program, Nästa generations resor och transporter, har ett behov av att finna och utveckla nya lösningar för resvaneundersökningar identifierats. Trafikanalys har lett det arbetet och tre pilotstudier har genomförts.

Uppgifter om resvanor är ett viktigt kunskapsunderlag för utformningen av den nationella och regionala trafikpolitiken. Det finns en generell trend i samhället med sjunkande svarsfrekvenser i stickprovsundersökningar. Den nationella resvaneundersökningen är inget undantag. Även om det inte behöver betyda att resultaten inte längre är representativa för befolkningen i stort, ökar risken för skeva resultat.

Undersökningen är dessutom kostsam att genomföra och det är inte möjligt att göra redovisningar som uppfyller alla behov som finns angående detaljeringsgrad för bland annat geografisk nivå. Samtidigt har teknikutvecklingen gett nya möjligheter att följa resmönster.

Projektets övergripande syfte är att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling, samt att undersöka hur olika datainsamlingsmetoder skulle kunna användas, enskilt eller i kombination, i framtida resvaneundersökningar, som underlag för offentlig statistik. Samtidigt behöver detta göras så att den personliga integriteten skyddas.

Deltagare i projektet är Trafikanalys, Trivector, VTI, Sweco, Ericsson, Göteborgs stad, Lindholmens Science Park/Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen. Som referensgruppsmedlemmar ingår Trafikverket, Nobina Technology, Samtrafiken och Linköpings Universitet.

På uppdrag av Trafikanalys och med medfinansiering från Trafikverket genomförde VTI under våren 2017 en intressentanalys för att kartlägga de behov av resvanor som finns, och Trivector en kartläggning av verktyg och applikationer för insamling av resvanor.

Syftet med intressentanalysen var att identifiera frågeställningar som resvaneundersökningar ska kunna hantera och besvara. Det genomfördes telefonintervjuer och en webbenkät bland personer från tre olika verksamhetsgrupper: offentlig sektor, forskningsorganisation och övriga aktörer. Frågeställningar som är centrala för användare av resvaneundersökningar är val av färdsätt, resans ärende samt mått på hur resvanorna förändras över tid och hur olika grupper reser. För detta behövs både uppgifter om individen och resorna.

Kartläggningen av nya tekniska lösningar för datainsamling har skett genom dokumentanalys, litteraturstudie samt kontakter med experter/utvecklare och en referensgrupp. Kartläggningen resulterade i en översikt av olika typer av trafik- och resandemätningar (datakällor/datainsamlingsmetoder) och en kategorisering av verktyg och applikationer för att samla in data för resvaneundersökningar – både big och small data, passiv och aktiv insamling. De två rapporterna finns tillgängliga nedan.

Utifrån resultaten i intressentanalysen och kartläggningen föreslogs tre pilotprojekt.

1)     Jämförbarhet och representativitet med webbenkät och resvaneapp i mobiltelefon. Individdata kommer även i framtiden att vara central information i en RVU. Det finns relativt få verktyg/metoder som samlar in denna typ av data och kunskapen om datakvalitet, jämförbarhet och representativitet vid olika rekryteringsmetoder skulle behöva förbättras.

2)     Plattform för integrering av data. Sannolikt behövs i framtiden flera datakällor för att förstå människors resevanor. För att kunna dra nytta av olika typer av datakällor behöver de integreras. I en sådan plattform kan både traditionella datainsamlingsmetoder (till exempel slangmätningar) och data från nya verktyg/metoder inkluderas.

3)     Mobilnätsdata för OD-matriser och långväga resor. Det är inte alla typer av analyser som har höga detaljeringskrav på individinformation. Ett intressant exempel är om mobilnätsdata kan användas för att skapa OD-matriser. En annan möjlighet är att undersöka om mobilnätsdata går att använda för att identifiera långväga resor. När resor är längre skulle det potentiellt vara lättare att avgöra färdsätt från mobilnätsdata.

Ett pilotprojekt där data om långväga resor från tidigare resvaneundersökningar har jämförts med aggregerad och anonymiserad mobilnätsdata har genomförts tillsammans med Linköpings universitet och Telia. Slutrapporten från pilotprojektet finns tillgänglig nedan och här kan du läsa en artikel från Telia om pilotstudien.

Ytterligare ett pilotprojekt med mobilnätsdata har genomförts av Linköpings universitet i samarbete med Telenor. Syftet med pilotprojektet var att utföra en första utvärdering av möjligheter och utmaningar med att ta fram mönster över resandet i en kommun baserat på anonymiserade mobilnätsdata. Slutrapporten finns tillgänglig nedan - Resmönster i Norrköping från anonymiserad mobilnätsdata.

Ett pilotprojekt där jämförbarhet och representativitet vad gäller webbenkät och resvaneapplikation pågår som ett samarbetsprojekt mellan Trafikanalys, VTI och Trivector. Projektet är medfinansierat av Trafikverket och redovisningen av projektet finns tillgängligt nedan - Nya sätt att samla in individuell resvaneinformation.

Trafikanalys har också initierat ett projekt där frågeformuläret till den nationella resvaneundersökningen gås igenom. Av de frågor som tidigare ställts kan svaren på 36 frågor hämtas från register visar en rapport från SCB som du också hittar nedan. Syftet med att hämta data från register är att minska uppgiftslämnarbördan och korta ner frågeformuläret för att på så sätt möjliggöra fler insamlingsplattformar av resvanedata. 

Rapporter


Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människor beteende med...