Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som utomlands.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken Lastbilstrafik omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Resultaten redovisas varje kvartal samt för varje helår.

Statistiken Lastbilstrafik beräknas sedan undersökningsår 2015 med en delvis ny metod. Omräknade värden finns fr.o.m. år 2012 och därmed finns dubbla tidsserier för åren 2012–2014 för att överbrygga tidsseriebrottet. Det finns mer att läsa i dokumentationen om respektive års statistik.